Vymera parcely 12 953 m2. Druh pozemku Orna poda
Sposob vyuzitia pozemku – Pre rastlinnu vyrobu,na ktorom sa pestuju obilninu, okopaniny,krmoviny, techn. plody, zelenina a ine polnohospodarske plodiny.
Alebo pozemok docasne vyuzivany pre rastlinnu vyrobu. Pozemok je umiestneny mimozastavaneho uzemia obce. Pozemok nieje spolocnou nehnutelnostou.

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia prevazne arealoveho chrakteru s vyuzitim pre sport a telesnu vychovu tvorene krytymi sportovymi zariadeniami, sportovymi otvorenymi ihriskami, a
specifickymi zariadeniami sluziacimi sportu pre organizovanu telovychovu, vykonny sport, amatersky sport, a uzemia sluziace sportovym aktivitam vo volnom case.
Sucastou uzemia je dopravne a technicke vybavenie a plochy liniovej a plosnej zelene.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH

-prevladajuce
Kryte a otvorene ihriska, zariadenia a arealy sportu, telovychovy a volneho casu.
-pripustne
V uzemi je pripustne umiestnovat najma
specificke sportove zariadenia jazdeckeho, cyklistickeho, motoristickeho, vodackeho, leteckeho modelarskeho sportu, zimnych sportov a ine.

Na pozemku nieje pripustne
-vsetky formy byvania
-vsetky formy zariadenia obchodu
-ubyt. zariadenia cest. ruchu
-zariadeni kultury a cirkvi administrativi, skolstva, zdravotnictva, spc. starostlivosti
-priemyselnej a polnohospod. vyroby
-zariadenia sluzieb, sklad. hospodarstva, stavebnictva
-arealove a kryte zariadenia sportu
-zariadenia odpadoveho hospodarstva
-dialnicne odpocivadla CSPH parking a garaze
-stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou

 

Cena za 1 m2 je 67 eur. Celkova cena 867 851,- eur.